Tư vấn lập báo cáo số liệu quan trắc môi trường

Tư vấn lập báo cáo số liệu quan trắc môi trường

Tư vấn lập báo cáo số liệu quan trắc môi trường

2021-11-25 16:21:54 145

Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường được quy định và thực hiện theo thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường

I. Báo cáo số liệu quan trắc môi trường

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường bao gồm: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm; Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc tháng (trạm quan trắc) hoặc năm (môi trường) không khí tự động, liên tục, cố định; Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc quý (hoặc năm) môi trường nước tự động, liên tục, cố định.

II. Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường đợt theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

- Giới thiệu chung về nhiệm vụ quan trắc

- Giới thiệu hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Đơn vị tham gia phối hợp quan trắc

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

- Tổng quan vị trí quan trắc

- Danh mục các thông số quan trắc theo đợt

- Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

- Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

- Mô tả điểm quan trắc

- Thông tin lấy mẫu

- Công tác QA/QC trong quan trắc

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

- Đánh giá về kết quả quan trắc của đợt và so sánh với các QCVN và TCVN hiện hành

- Vẽ biểu đồ và nhận xét về chất lượng môi trường, thống kê các điểm qua trắc có thông số vượt và các vấn đề bất thường nếu có.

- So sánh chất lượng chất lượng môi trường cùng thời điểm của những năm trước với các đợt quan trắc khác trong năm (nếu có)

CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT QUAN TRẮC

- Kết quả QA/QC hiện trường

- Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết luận

- Kiến nghị

PHỤ LỤC

- Tổng hợp tình hình hoạt động của cơ sở sản xuấy kinh doanh, dịch vụ

- Tổng hợp kết quả quan trắc theo đợt

- Phiếu kiểm tra kết quả phân tích mẫu, có dấu của đơn vị thực hiện quan trắc

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook