Tư vấn lập kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu

Tư vấn lập kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu

Tư vấn lập kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu

2021-11-25 16:36:46 126

Các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trực tiếp hay gián tiếp gây ra sự cố tràn dầu và thực hiện hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với Quy chế này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó. Bao gồm:
 
+ Đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
 
+ Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
 
+ Các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu
 
+ Các tàu chở dầu có tổng dung tích từ 150 tấn trở lên, các tàu loại khác có tổng dung tích từ 400 tấn trở lên
 
+ Tàu chở dầu Việt Nam có tổng dung tích từ 150 tấn đăng ký trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển Việt Nam
 

Nội dung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Mô tả hoạt động của cơ sở, dự án.
 
– Đánh giá rủi ro gây ra sự cố tràn dầu.
 
– Đánh giá khu vực bị ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố tràn dầu tại cơ sở.
 
– Nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu (nhân lực, trang thiết bị ứng phó).
 
– Cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn.
 
– Quy trình triển khai, kiểm soát và đưa vào kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
 
– Kế hoạch trang bị, đào tạo, huấn luyện, diễn tập.
 
– Cập nhật kế hoạch.
 

Quy trình thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
 
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng thẩm định giúp thẩm định về mặt chuyên môn đối với tất cả các dự án quy định tại Điều 3 của Quy định này.
 
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam, UBND cấp huyện nơi triển khai dự án, tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tổ chức, cá nhân.
 
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện hoặc chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có).
 
Bước 5: Nếu có chỉnh sửa, bổ sung cần gửi lại để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trước khi trình lên UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.
 
Thời gian thực hiện: 45 – 65 ngày.

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook